Geschiedenis CSV Ridderhof 
Op 15 juli 1910 is de Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs te Vreeland (CSV) opgericht en als de Christelijke Nationale School van start gegaan. Deze protestants christelijke school was de 1000e christelijke school in Nederland en kreeg de naam: “SOLI DEO GLORIA”. In 1985 is de wet op het basisonderwijs van kracht geworden. De hervormde kleuterschool en bovengenoemde school werden toen samengevoegd. Vanaf dat moment is onze school zich meer en meer gaan profileren als een open  christelijke school. Het doel van de vereniging was destijds het oprichten en in stand houden van het  protestants christelijk schoolonderwijs in Vreeland. Thans gaat het om het behoud van de CSV Ridderhof,  een school met een oecumenische grondslag.  
Van CSV naar CSV Ridderhof. In ons onderwijs en onze opvoeding maken we iedere dag weer keuzes die vaak te maken hebben met de vraag: Wat is goed voor de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd? Wat willen we betekenen voor onze kinderen? Wat geef je ze mee? We maken keuzes vanuit onze visie. In 2010, tijdens het 100-jarig bestaan van de school, heeft de Christelijke School Vreeland ervoor gekozen het woord Ridderhof bij hun naam te voegen. Het nieuwe logo van de school, in de vorm van het gemoderniseerde wapenschild van Vreeland, geeft de school een duidelijk herkenbaar karakter. CSV Ridderhof is een school waar iedereen welkom is! 
In 2012 is een onderzoek gestart naar samenwerking met de stichting Kalisto, een katholieke stichting met 15 basisscholen en 1 oecumenische school voor speciaal basisonderwijs. Op 1 augustus 2013 is de Vereniging in Vreeland opgeheven en is CSV Ridderhof aangesloten bij Kalisto. 
 
CSV Ridderhof is een oecumenische school 
Wij vinden het belangrijk dat onze school aandacht heeft voor de traditionele feesten. Wij beginnen de week steevast met een gezamenlijke weekopening. Wij vertellen de christelijke verhalen en we vieren deze. Wij zoeken daarnaast naar overeenkomsten en verschillen met andere wereldgodsdiensten. Wij geven lessen levensbeschouwing, sociale vaardigheden en burgerschap. Wij gebruiken daarbij de methode Trefwoord als leidraad. Wij praten daarnaast met de kinderen over het leven en alles wat daarbij hoort: vriendschap, verdriet, ruzie, respect, gelijkwaardigheid, zorg, geloof, leven en dood. Het bespreken van deze thema`s en hoe je ermee om kunt gaan, dragen bij aan de ontwikkeling van normen en waarden van kinderen tijdens het opgroeien. 
Onze school staat open voor alle ouders en hun kinderen, die de wijze waarop wij invulling geven aan onze identiteit respecteren. Onze identiteit is dagelijks terug te zien in hoe wij met elkaar omgaan. Bij ons handelen gaan wij vanaf schooljaar 2019-2020  uit van de gewoonten van The Leader in Me: ‘Denk win-win: iedereen heeft talenten’, ‘Eerst begrijpen, dan begrepen worden’, ‘Synergie-samen is beter’.