De Medezeggenschapsraad (MR)
De Medezeggenschapsraad vertegenwoordigt leerkrachten én ouders en stimuleert openheid en onderling overleg binnen de school. Met als taak de kwaliteit van zowel het onderwijs als de schoolorganisatie kritisch te volgen en te waarborgen. Dit doet de MR door de schooldirectie te adviseren en mee te denken. En bij sommige beleidszaken heeft de MR instemmingsrecht: in dat geval moet een meerderheid van de MR het eens zijn met een voorstel van de directie.  
Onderwerpen die de MR bespreekt zijn bijvoorbeeld: de jaarlijkse begroting, de formatie van het team, de ontwikkeling van het leerlingenaantal, de profilering van school, ouder-betrokkenheid, vernieuwing van het onderwijs. Op de website van school, onder het kopje 'ouderparticipatie', zijn notulen na te lezen en ook het jaarverslag van afgelopen schooljaar.  
De MR van CSV Ridderhof bestaat uit twee leerkrachten (Michiel te Velde, Conny Spijker) en twee ouders (Laura Risseeuw-Cuvelier en Egbert de Warle). Een benoeming is voor een periode van drie jaar. We vergaderen zes keer per jaar, 's avonds op school. Tussendoor vindt regelmatig afstemming plaats met de locatiedirecteur of met de meerscholen-directeur. Bij sommige onderwerpen overleggen we met de MR van de Ludgerus in Loenen of met de GMR van Kalisto in Woerden.