MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een officieel inspraakorgaan, dat ouders en leerkrachten de mogelijkheid biedt mee te denken en beslissen over zaken die de school aangaan, zoals de ontwikkeling van beleid, personeelszaken, nieuwbouw etc. De leden hebben voor een periode van drie jaar zitting. Wanneer er een vacature is voor een ouder wordt dit bekend gemaakt en kunnen ouders zich verkiesbaar stellen. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de wet op de medezeggenschap. De MR vergadert eens in de zes weken.
De MR bestaat uit twee ouderleden en twee teamleden:


- Edith Konings

- Annette Maas

- meester Michiel te Velde

- juf Myrna van Selm

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via
mr@csvridderhof.nl Ook kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt
in de daarvoor bestemde brievenbus op school. De MR is ook via Social Schools te bereiken.